ALO KUR’AN ÖĞRENİYORUM, ANLAMIYLA BULUŞUYORUM” PROJE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN PROTOKOL
Kursumuz

ALO KUR’AN ÖĞRENİYORUM, ANLAMIYLA BULUŞUYORUM” PROJE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN PROTOKOL

Konya İl Müftülüğü

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KONYA İL MÜFTÜLÜĞÜ VE KUR’AN’IN ANLAMIYLA BULUŞMAK PLATFORMU
“ALO KUR’AN ÖĞRENİYORUM, ANLAMIYLA BULUŞUYORUM” PROJE FAALİYETLERİNE
İLİŞKİN PROTOKOL

KONYA 2020
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYA İL MÜFTÜLÜĞÜ VE KUR’AN’IN ANLAMIYLA BULUŞMAK PLATFORMU “ALO KUR’AN ÖĞRENİYORUM, ANLAMIYLA BULUŞUYORUM” PROJE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN PROTOKOL

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Gerekçe, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1: Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen ihtiyaç odaklı yaygın din eğitimi hizmetinden toplumun tüm kesimlerinin etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi hedeflenmektedir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde çalışıp mesai saatleri içinde Kur’an kurslarına gelemeyen vatandaşlarımızın iş saatleri dışında veya hafta sonları hayatın bir parçası olarak Kur’an- Kerim’in öğretilmesi, tanıtılması, indiriliş gayesine uygun olarak okunması, üzerinde iyiden iyiye düşünülmesi, anlaşılması ve hayatta geçirilmesi amaçlanmaktadır.
Böylece günlük hayatın koşuşturmasında vakitlerinin bir bölümünü Kur’an okumaya, öğrenmeye, tanımaya ve anlamıyla buluşmaya ayıramayanların iş hayatından kopmadan yaygın din eğitimi hizmetinden yararlanmaları sağlanacaktır. Müftülüğümüz bünyesinde oluşturulan bir sekretaryaya halkımız telefonla Kur’an öğrenme talebinde bulunabilecek ve talebi değerlendirilerek gerekli çalışmalar yapılacaktır.
Gerekçe
MADDE 2:
a) Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren veya yine Başkanlıkça yürütülen ihtiyaç odaklı yaygın din eğitimi hizmeti kapsamında açılan Kur’an kurslarına gelemeyen kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektör veya kendi işinde çalışan vatandaşlarımızın akşam veya hafta sonları iş saatleri dışında veya kendilerine uygun başka bir saatte Kur’an kursu hizmetlerinden faydalanmayı arzuladıkları halde öğrenme imkânı bulamayan vatandaşlarımıza din hizmeti sunma ihtiyacı böyle bir projenin başlatılmasını gerekli kılmıştır.
b) Diyanet İşleri Başkanlığınca 2014 yılında TÜİK’eyaptırılan araştırmaya göre; ülkemizdeki kişilerin % 24,9’u yılda bir kez, %16,9’u ayda bir, %10,1’i haftada bir, % 8,3’ü haftada birkaç gün, % 3,7’si her gün Kur’an-ı Kerim’i Türkçe tercümesinden okuduğunu ifade etmiştir. Kur’an-ı Kerim’i Türkçe tercümesinden hiçbir zaman okumayanların oranı ise % 34,3 olarak tespit edilmiştir.
Ayrıca Kur’an’ın Anlamıyla Buluşmak Platformunun 2007 yılında kamuoyu araştırma şirketi ANAR’a yaptırdığı anket çalışmasına göre halkımızın % 94’ünün evinde Kur’an- Kerim’in olduğu, %78’inin evinde meal ya da tefsir olduğu, % 37’sinin Kur’ân okumayı bildiği; ancak sadece % 5’lik bir kesimin düzenli bir şekilde Kur’ân’ı anlamıyla buluştuğu görülmüştür.

Dayanak
MADDE 3: Bu protokolün hazırlanıp taraflarca imzalanması 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek 07.04.2012 tarih ve 28257 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliğine, 6002 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Dair Kanuna, Diyanet İşleri Başkanlığının 2007 numaralı Genelgesine ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesine dayanmaktadır.
Taraflar
MADDE 4: Bu protokol Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya İl Müftülüğü ve Kur’an’ın Anlamıyla Buluşmak Platformu arasında imzalanmıştır. Tarafların her türlü tebligat ve haberleşme adresleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Konya Büyükşehir Belediyesi
Adres : Nişantas Mah. Vatan Cad. No:2 42060 Selçuklu
Telefon : 0332 221 14 00
Faks : 0332 221 15 76
b) Konya İl Müftülüğü
Adres : Ferhuniye Mah. Sultan Şah Cad. No: 37 42040 Selçuklu
Telefon : 0332 350 61 58
Faks : 0332 350 53 45
c) Kur’an’ın Anlamıyla Buluşmak Platformu
Adres : Yazır Mah. Elmalı Hamdi Hoca Cad. No: 33/1 Selçuklu / KONYA
Tel : 0 332 350 69 61
Faks : 0 332 350 69 61

Tanımlar
Müftülük : Konya İl ve İlçe Müftülüklerini
Belediye : Konya Büyükşehir Belediyesini
KAB :Kur’an’ın Anlamıyla Buluşmak Platformunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yükümlülükler, Faaliyetin Uygulama Esasları, Yürürlük ve Yürütme
MADDE 5:
a) Ortak Yükümlülükler

Bu projenin yürütülmesinde protokoldeki taraftar kendi alanlarıyla ilgili hususlarda yetkili ve sorumludurlar.
⦁ Protokolde yer alan taraflar, bu projede görevlendireceği/ yetkilendireceği personelin/personelleri belirler.
⦁ Bu projenin uygulanması ve yürütülmesi için protokolde yer alan tarafların belirlediği yetkili/sorumlu görevliler tarafından bir Yürütme Kurulu oluşturulur.
⦁ Projede uygulanacak müfredat ve program, tarafların belirlediği yetkililerden oluşan Yürütme Kurulu tarafından belirlenir ve hazırlanır.
⦁ Projenin tanıtımı için yürütme kurulunca gerekli afiş, broşür, kitapçık vb. hazırlanır.
⦁ Projenin basın yayın yoluyla duyurulması tarafların kurum yetkililerince veya yetkilendireceği kişilerce yapılır.

b) Konya Büyükşehir Belediyesi Tarafından Yapılacak İş ve İşlemler

⦁ Projenin tanıtımıyla ilgili hazırlanan afiş, broşür, kitapçıklar vb. vasıtasıyla Belediyeye ait binalarda gerekli duyuru ve ilanların yapılmasını sağlamak; ayrıca tüm çalışanlarını bilgilendirmek,
⦁ Tramvay ve otobüs gibi toplu taşıma araçları ve billboardlarda, hazırlanan afişlerin asılmasını sağlayarak projenin haklımıza duyurulmasını sağlamak,
⦁ Projenin sosyal medyaya tanıtımı, elektronik ortamda iş ve işlemlerin yürütülmesi için web sitesi kurulmasına katkı sağlamak,
⦁ Proje kapsamında açılacak kurs ve sınıfların, eğitim-öğretim için gerekli olan alet edevat, yazılı ve görsel materyalleri temin etmek,
⦁ Proje kapsamında ihtiyaç olması halinde KOMEK vb. gibi belediyeye ait binalarının kullanılmasını sağlamak ve eğitim öğretime hazır hale getirmek.
⦁ Spor, kültür, sanat içerikli gezi ve sosyal aktivite organizasyonu yapmak.

c) İl Müftülüğü Tarafından Yapılacak İş ve İşlemler
⦁ Projenin işleyişi hakkında, İl ve İlçe Müftülüklerine bağlı tüm personelin bilgilendirmek, cami, Kur’an kursu ve Müftülüklerde gerekli duyuru ve ilanların yapılmasını sağlamak,
⦁ Proje çalışmaları kapsamında ihtiyaç olan yerlerde, cami/cami müştemilatı, Kur’an kursu ve benzeri yerlerde kurs/sınıf açılmasını sağlamak ve bu yerleri hazır hale getirmek,
⦁ Proje kapsamında açılacak olan kur/sınıflarda ihtiyaç duyulan personel görevlendirmesi yapmak,
⦁ Diyanet İşleri Başkanlığı veya Türkiye Diyanet Vakfınca basılan ya da yayımlanan kitap, dergi, afiş, broşür, cd vb. yazılı, görsel ve dijital yayınların ve materyallerin bu kurslarda dağıtılmasına izin vermek,
⦁ Bu proje kapsamında açılan kurslara devam eden kursiyerlerden durumu yeterli görülenlere, cami veya Kur’an kurslarında, camilerdeki din hizmetleriyle ilgili uygulama/tatbikat yapılmasına imkan sağlamak (imamlık, müezzinlik vb.),
⦁ İl Müftülüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 22.12.2016 tarihinde imzalanan Eğitim İş Birliği Protokolünde yer alan hususlar çerçevesinde iş birliği yapmak,
⦁ Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü arasında 28.11.2013 tarihinde imzalanan KYK Yurtlarında Kur’an Eğitimi ve Öğretimi Kursu Açma İş Birliği Protokolünde yer alan hususlar çerçevesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile iş birliği yapmak,
⦁ Konya Büyükşehir Belediyesi KOMEK Yaz Okulları kapsamında verilen eğitim programına, çocukları ve gençleri Kur’an’ı Kerim’in Anlamıyla Buluşturmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim ve öğretime ara verildiği tarihten itibaren bir sonraki eğitim ve öğretim başlayacağı tarihler arasında Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü planlamasıyla belirlenecek İl Müftülüğüne bağlı camilerin ve Kur’an kurslarının ihtiyaç halinde KOMEK’in kullanımına vermek,
⦁ Kullanımına verilen yerlerin belirtilen günlerde açılıp kapatılmasını, temizliğini sağlamak, elektrik, su, yakıt vb. giderlerini karşılamak.
d) Kur’an’ın Anlamıyla Buluşmak Platformunun Yapacağı İş ve İşlemler

⦁ Proje hakkında duyuru ve ilanları yapmak, yapılan tüm iş ve işlemlere eleman ve maddi destek sağlamak,
⦁ Projeyle ilgili uygulanacak olan program ve müfredatın hazırlanmasına katkı sağlamak,
⦁ İhtiyaç olması halinde öğretmen tespitinde yardımcı olmak,
⦁ Müfredata yönelik kitap, broşür, dergi, afiş vb. hazırlanmasına katkı sağlamak.
Yürürlük
MADDE 6: İşbu protokol 3 suret olarak düzenlenmiş olup onaylandıktan sonra …/…/2020 tarihinde taraflarca imzalanıp yürürlüğe konulmuştur. Protokolün süresi…..yıldır.
Yürütme
MADDE 7: Protokolde yer alan iş ve işlemleri taraflar birlikte yürütülür. Protokolde yer almayan hususlarla ilgili işlemler, tarafların iş birliği ile alınan kararları doğrultusunda yürütülür.
…/01/2020 …/01/2020
Uğur İbrahim ALTAY Ahmet POÇANOĞLU
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Konya İl Müftüsü
…/01/2020
Cüneyt Orhan TOPRAK
Konya Valiliği

Bir yanıt yazın

X